gilion_hero (004).jpg

גליון 13

דבר המערכת:
אמנת התקווה
דוד חזוני
מסות:
המדינה היהודית: הצדקה עקרונית ודמותה הרצויה
רות גביזון
הציונות על פי עקרונות ליברליים
זהותם החדשה של הח"כים הערבים
דן שיפטן
מנהיגי הציבור הערבי קוראים תיגר על יסודות המדינה
בורגנופוביה
דוד ברוקס
מדוע כל כך הרבה אירופים וערבים מתעבים את ארצות-הברית ואת ישראל?
שורשים יהודיים של הרפובליקה המודרנית
פניה עוז-זלצברגר
הובס ולוק קראו עברית
תרגום:
חופש כלכלי וחירות האדם
מילטון פרידמן
על העריצות הסמויה
שבמדינת הרווחה
ביקורות:
מלחמה וזיכרון סלקטיבי
ביקורת מאת יהושע פורת
על 'המלחמה על פלשתינה'
מורשתו של יחיאל יעקב ויינברג
ביקורת מאת יוסף וולף
על 'בין עולם הישיבות לאורתודוקסיה המודרנית' מאת מרק ב' שפירו
מכתבים:
יונתן דייויס על 'הכמיהה לציון' מאת אריה מורגנשטרן; אריה הירש על 'לקחי "הפדרליסט"' מאת רות גביזון; ואחרים