gilion_hero (004).jpg

גליון 16

דבר המערכת:
חורבות הזיכרון
דוד חזוני
אבן הטוען:
אמונת ז'נבה
מיכאל אורן, יוסי קליין הלוי
ההסכם פוגע בעיקר בתקוות לדמוקרטיה במזרח התיכון
מסות:
ישראל ומדינות הלאום החדשות
אמנון רובינשטיין
אנחנו כבר לא לבד
בשם האחר: הרהורים על האנטישמיות שבפתח
אלן פינקלקראוט
שנאת היהודים מאיימת על
אירופה כולה
משק יום הדין
אוולין גורדון
מהם נזקי השביתות וכיצד
נחלצים מהבוץ
המוסר של מקיאוולי
הלי זמורה
ההוגה המושמץ לא רצה להרוס את המוסר אלא להעמיד אותו על יסודות מוצקים יותר
תרגום:
האינטלקטואלים ומולדתם
ריימון ארון
על מקומם של אנשי–העט בחברה הפתוחה
ביקורות:
לחשוב מבראשית
ביקורת מאת בנימין באלינט
על 'ראשית חכמה' מאת ליאון קאס
משא הצלב
ביקורת מאת רוברט ויסטריך
על 'חשבון מוסרי'
מאת דניאל יונה גולדהגן
מכתבים:
עזר וייצמן, אדית וישוגרוד על ג'ורג' שטיינר; גדעון אבידור על הקרב בג'נין; ואחרים