gilion_hero (004).jpg

גליון 19

דבר המערכת:
צה"ל בע"מ
מיכאל אורן
אבן הטוען:
מכבש הדמוקרטיה האירופית
אלן פינקלקראוט
על מקומם של היהודים באירופה פוסט־לאומית
עם, מולדת, בית
אימרה קרטס
חתן פרס נובל מגלה את ארץ הקודש
מסות:
התיאולוגיה הציונית של אליעזר ברקוביץ
דוד חזוני
על חשיבותה של המדינה במסורת היהודית
דניאל ליבסקינד,
אדריכל האסונות
ג'ון רוזנטל
הסמליות המפוקפקת של מרכז הסחר העולמי החדש
התקווה של מרסיי
קלייר ברלינסקי
כיצד העיר המוסלמית ביותר בצרפת נאבקת באנטישמיות
האם יש מקום לשנאה?
מאיר סולוביציק
כיצד מתמודדים עם רשע? ליהדות ולנצרות גישות שונות
תרגום:
על חלוקת העושר
אנדרו קרנגי
מדריך לנדבן המתחיל
ביקורות:
האנשה בלתי מוצדקת
ביקורת מאת יוסף יצחק ליפשיץ
'צלם אלוהים: הלכה ואגדה'
מאת יאיר לורברבוים
כאן לא מודיעין
ביקורת מאת סמואל ספקטור
'כנגד כל האויבים' מאת ריצ'רד א' קלרק
אצ"ג שווא
ביקורת מאת צור ארליך
'מולדת המוות יפה' מאת חנן חבר
אל תקרא לו עם
ביקורת מאת בנימין באלינט
'הבטחת אברהם' מאת מיכאל וישוגרוד
מכתבים:
דודו אלהרר, מאיר תמרי, אורי הייטנר ואחרים