gilion_hero (004).jpg

גליון 22

דבר המערכת:
האמת שמתחת לפני השטח
דוד חזוני
אבן הטוען:
האביב של עמי ערב
בנימין באלינט, דניאל דונסון
כיצד יש לפעול לנוכח הדמוקרטיזציה הזוחלת באזור
מסות:
התיאולוגיה של האם היהודייה
מאיר סולוביציק
הקשר שבין הזהות הלאומית
לאמא שלך
גאווה ודעה קדומה
רוברט ויסטריך
בבריטניה הפכה האנטישמיות לדבר שבשגרה
כיצד פותרים את בעיית השביתות
הדס גבאי, עומר מואב
לא רק ארצות-הברית אלא גם מדינות הרווחה האירופיות הצליחו להתגבר על התופעה
תרגום:
על האמנה המקורית
דייוויד יום
פילוסוף דגול מותח ביקורת חריפה על מושג היסוד של המחשבה הליברלית
ביקורות:
להגיע לדנמרק
ביקורת מאת טוד לינדברג
'בניית מדינות' מאת פרנסיס פוקויאמה
על מדים ויהודים
ביקורת מאת סמואל פרידמן
'גי-אי ג'וז' מאת דבורה דאש מור ו'פלוגה ג'' מאת חיים וצמן
גדול מחלקיו
ביקורת מאת עוזי ארד
'חלוקת הארץ' מאת ארי שביט
בנתיבות האור
ביקורת מאת יונתן מרקס
'הדרכים למודרנה' מאת גרטרוד הימלפרב
מכתבים:
רוברט בּוֹרק, דני סטטמן, אדר כהן ואחרים