gilion_hero (004).jpg

גליון 7

דבר המערכת:
הכל אישי
אופיר העברי
אבן הטוען:
האם איראן היא המודל היחיד למדינה יהודית?
דניאל פוליסר
היה מי שחלם על משהו אחר
באמריקה הכל הולך
אבן גאר
מעבר לים לא מתרגשים במיוחד מביקורת על בית המשפט העליון
מסות:
מי רצה במלחמת
ששת הימים?
מיכאל אורן
מבט ראשון בארכיונים מגלה כמה מהסודות של 1967
בֶּרק והחירות הרדיקלית
הארט ג'פרי
על ההוגה שהעז לטעון כי החופש האמיתי בא מתוך החברה והמסורת, ולא מהתנערות מהן
הדלגיטימציה הזוחלת של חופש הביטוי
אוולין גורדון
מדוע נחרדים אצלנו מהפגנות חוקיות?
נקמתו של הלובי החברתי
יצחק קליין
למרות המיתון, עכשיו מציעים לנו לאמץ כלכלה בסגנון אירופי, המבטיחה עתיד שכולו אבטלה מרקיעה וצמיחה אפסית. מדוע וכיצד
ביקורות:
האוטונומיה וגבולותיה
ביקורת מאת יוסף יצחק ליפשיץ
זאב ספראי ואבי שגיא, עורכים 'בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל' הקיבוץ המאוחד, התשנ"ז 511 עמודים
על 'התנגדות הנשלטים' מאת סטיבן קרטר
ביקורת מאת נתן דיימנט
מכתבים:
דקדנס תרבותי, האמנות בעלייה